ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਏਲੀਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਬਲੌਗ

ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੁਮਨਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਂਬਡਾ ਕੀਵਰਡ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ if, else if ਅਤੇ else ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ.ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ

lambda arguments: expression

ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ. ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.


ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ.## app.py cube = lambda x: x * x * x print(cube(11))

#python #lambdaappdividend.com

ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਏਲੀਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਏਲੀਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ. ਗੁਮਨਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਬਡਾ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.