ਰਿਕਰਸਨ ਟ੍ਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ?

ਬਲੌਗ

ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਵਿਧੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ . ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਨੋਡ ਆਵਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ:


  1. ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਖਿੱਚੋ ਰੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ
  2. ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਣੋ.
  3. ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
  4. ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ:ਸਵਾਲ 1: ਟੀ (ਐਨ) = 2 ਟੀ (ਐਨ/2) + ਸੀ#ਐਲਗੋਰਿਦਮ #ਗੇਟ ਸੀਐਸ #ਰਿਕੁਰਸਨ #ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ-ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਆਵਰਤੀ) #ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ


www.geeksforgeeks.org

ਰਿਕਰਸਨ ਟ੍ਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਆਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ?

ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਵਿਧੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਨੋਡ ਆਵਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ.