ਵਿਕਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਵਰਣਨ
ਆਪਣੀ ਵਿਕਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ.ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੈਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉ.


ਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ
ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ:ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ Wix ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ
ਇਸ ਮੁਫਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ


ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉ
ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪੇਜ ਬਣਾਉ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੋ.
ਆਪਣੀ ਵਿਕਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਓ.
ਚਾਲੂ:

#ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲ #ਡਾਇਨਾਮਿਕ-ਪੇਜ #ਡੇਟਾਬੇਸ #ਵਿਕਸ-ਟੂਲਸ

www.simpliv.com

ਵਿਕਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਵਿਕਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪਾਸਕਲ ਸਿੱਕਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ